Navigácia

Obsah

  • Zákon č.79/2015 o odpadoch

 

Podľa zákona č. 79/2015 o odpadoch  a o zmene a doplnení niektorých predpisov (§81 , bod. 7, písm. j), obec má povinnosť zverejňovať na svojom webovom sídle  údaje o komunálnom odpade z obce. Táto povinnosť sa týka zverejnenia údajov o komunálnom odpade z obce, teda z modulov 265 a 100435 zisťovania  ŽP 6-01 s obsahom údajov o komunálnom odpade.

Štatistika druhov odpadov z mesta Stupava za rok 2023 pdf. Typ: PDF dokument, Velkosť: 2.28 MB

Štatistika - miera vytriedenosti za rok 2023 je v meste Stupava je na úrovni 35,51 %.

 

  • Oznamovanie protispoločenskej činnosti 

 

Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje ochranu osobám v pracovnoprávnom vzťahu alebo v inom obdobnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti.

Protispoločenská činnosť  je konanie, ktoré je trestným činom ako aj konanie, ktoré je priestupkom alebo iným správnym deliktom; za protispoločenskú činnosť sa považuje aj konanie, ktoré nie je priestupkom alebo iným správnym deliktom, ale pôsobí negatívne na spoločnosť. Inak povedané, ide o každé konanie, ktoré pôsobí negatívne na spoločnosť a presahuje záujem jednotlivca. Môže ísť napríklad o:

→ trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie

→ trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe

→ trestné činy verejných činiteľov

→ trestné činy korupcie

→ trestný čin s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou dva roky

→ správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom

→ správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou najmenej 30 tisíc eur

→ priestupky a iné správne delikty, ktoré pôsobia negatívne na spoločnosť.

 

Osoba zodpovedná za prijímanie, preverovanie, vybavovanie a evidenciu podnetov:

JUDr. Margita Hricová

hlavná kontrolórka

 

Oznámenie o protispoločenskej činnosti možno podať:

a) písomne na adresu Mestského úradu v Stupave: Hlavný kontrolór mesta Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava; písomné oznámenie sa podáva:

1. hlavnému kontrolórovi mesta Stupava do vlastných rúk alebo

2. v uzatvorenej obálke s označením „Neotvárať – oznámenie o protispoločenskej činnosti pre hlavného kontrolóra“ do podateľne Mestského úradu Stupava, ktorá nesmie takto označenú písomnosť otvoriť, označí ju len podacou pečiatkou s vyznačením dátumu prijatia a bezodkladne doručí hlavnému kontrolórovi,

b) elektronickou poštou na emailovú adresu: hlavny.kontrolor@stupava.sk alebo

c) osobne ústnou formou do záznamu hlavnému kontrolórovi.

Oznámenie je možné podať aj anonymne.

 

Smernica č. 3/2024 o vybavovaní oznámení o protispoločenskej činnosti.