Navigácia

Obsah

Životné prostredie

Čo vybavíte

Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia (v oblasti životného prostredia):

 • súhlas k výstavbe malého zdroja znečistenia ovzdušia – MZZO
 • súhlas na uvedenie do prevádzky MZZO – kolaudácia
 • poplatky za znečisťovanie ovzdušia pre PO a FO – podnikateľ
 • súhlas na výrub drevín
 • objasňovanie a odstupovanie priestupkov na úseku ochrany drevín
 • spolupráca s VPS pri údržbe verejnej zelene
 • povolenie vodnej stavby, kolaudácia vodnej stavby – studne
 • vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby – žumpy
 • účasť na vodoprávnych konaniach
 • celoplošná deratizácia mesta a jej príprava
 • vybavovanie písomnej agendy na úseku chovu včiel
 • dodržanie ustanovení VZN č. 5/2011 o podmienkach držania psov

 

Čo potrebujete

 

U koho vybavíte

Ing. Malvína Tóthová – referát životného prostredia
prízemie, kancelária č. 1.07
Tel.: 02 / 6020 0931
e-mail: malvina.tothova@stupava.sk

 

Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia (v oblasti odpadového hospodárstva):

 • vyjadruje sa k umiestneniu kontajnerových stojísk na zberné nádoby na komunálny odpad a vytriedené zložky komunálneho odpadu,
 • vedie evidenciu neriadených skládok odpadu na území mestskej časti a v prípadoch kedy je obec povinná podľa ustanovení zákona odstrániť tento odpad, vykonáva opatrenia na jeho likvidáciu,
 • zabezpečuje zber a likvidáciu psích exkrementov na území mestskej časti a zákazový informačný systém vodenia psov na verejných priestranstvách mestskej časti

 

U koho vybavíte

Mgr. Jana Slováková– referát odpadového hospodárstva
prízemie, kancelária č. 1.06
Tel.: 02 / 6020 0925
e-mail: jana.slovakova@stupava.sk