Navigácia

Obsah

Povinne zverejňované informácie

(§ 5 ods. 1 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov – zákon o slobode informácií)

 

a) Spôsob zriadenia mesta

Mesto Stupava bolo zriadené zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí, t. j. dňom 23. až 24. 11. 1990.

Právomoci a kompetencie mesta
Kompetencie mesta, t. j. právomoc a pôsobnosť mesta sú dané:

 • Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64 – 71).
 • Zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
 • Zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 • Všeobecne záväznými nariadeniami mesta na úseku samosprávnych činností (čl. 71 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky).

Popis organizačnej štruktúry mesta nájdete tu

 

b) Žiadosť, návrh, podnet, alebo iné podanie možno podať
 • poštou na adresu: Mesto Stupava, Hlavná 1/24, 900 31  Stupava
 • osobne v pracovných dňoch počas úradných hodín: na podateľni Mestského úradu v Stupave, prízemie, kancelária č. 1.01.,
 • telefonicky na čísle: 02 /6020 0910,
 • elektronickou poštou na adrese: info@stupava.sk


Sťažnosť možno podať

 • poštou na adresu: Mesto Stupava, Hlavná 1/24, 900 31  Stupava
 • v elektronickej podobe autorizovanej podľa zákona o e-Governmente a odoslanej prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa.
 • osobne v pracovných dňoch počas úradných hodín: na podateľni Mestského úradu v Stupave, prízemie, kancelária č. 1.01.,
 • Ak sa sťažovateľ dostaví na Mestský úrad v Stupave osobne podať sťažnosť, ktorú nemá vyhotovenú písomne, zamestnanec mesta mu umožní, aby si sťažnosť v listinnej podobe vyhotovil; ak sa jedná o osobu, ktorej zdravotný stav bráni, aby si sťažnosť v listinnej podobe vyhotovila sama, za túto osobu ju vyhotoví zamestnanec mesta.

 

c) Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené

Miesto, lehota a spôsob na podanie opravného prostriedku
Proti rozhodnutiu Mesta Stupava má účastník konania právo podať odvolanie, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak alebo pokiaľ sa účastník konania odvolania písomne alebo ústne do zápisnice nevzdal.

Odvolanie

1. Miesto a lehota:

 • Odvolanie treba podať na podateľni Mestského úradu v Stupave v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia, ak inú lehotu neustanovuje osobitný zákon.


2. Spôsob:

 • písomne v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe
 • ústne do zápisnice

Podanie urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci treba do 3 pracovných dní doplniť v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, alebo ústne do zápisnice.
Na dodatočné doplnenie podania sa nevyzýva.


3. Z odvolania by malo byť  zrejmé:

 • kto ho podáva
 • číslo rozhodnutia a dátum vydania rozhodnutia, proti ktorému smeruje
 • čoho sa odvolávateľ domáha

Podanie v elektronickej podobe podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci musí obsahovať identifikátor osoby účastníka konania podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci. Osobitné právne predpisy môžu ustanoviť jeho ďalšie náležitosti.
    
Mimoriadne opravné prostriedky
Obnova konania

 • Konanie pred správnym orgánom ukončené rozhodnutím, ktoré je právoplatné, sa na návrh účastníka konania obnoví, z dôvodov v zákone taxatívne uvedených
 • miesto podania – podáva sa na správnom orgáne, ktorý rozhodol vo veci v poslednom stupni
 • lehota – v lehote 3 mesiacov odo dňa, keď sa účastník dozvedel o dôvodoch obnovy, najneskôr však do 3 rokov od právoplatnosti rozhodnutia


Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania (ak osobitný zákon neustanovuje, že nie je prípustné)

 • správny orgán najbližšie vyššieho stupňa nadriadený správnemu orgánu, ktorý  rozhodnutie vydal, môže z vlastného alebo iného podnetu  preskúmať rozhodnutie, ktoré je právoplatné.

Protest prokurátora

 • podáva prokurátor

    
Možnosti súdneho preskúmania právoplatného rozhodnutia
Rozhodnutie Mesta Stupava je preskúmateľné súdom podľa osobitného zákona, ktorým je zákon č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.
V správnom súdnictve preskúmavajú zákonnosť rozhodnutia povinnej osoby  správne súdy na základe žalôb.
Správne súdy nepreskúmavajú právoplatné rozhodnutia povinnej osoby, ak účastník konania pred ich právoplatnosťou nevyčerpal všetky riadne opravné prostriedky, ktorých použitie umožňuje osobitný predpis.

 

d) Sadzobník správnych poplatkov, ktoré Mesto Stupava vyberá za správne úkony
 • sadzobník poplatkov za jednotlivé správne úkony je ustanovený zákonom NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
 • Sadzobník nájdete tu

 


e) Majetková časť

   Prevod nehnuteľného majetku Mesta Stupava 2023 

 •    Dokument Typ: PDF dokument, Velkosť: 146.26 kB

   

   Prevod nehnuteľného majetku Mesta Stupava 2024

 •    Dokument  Typ: PDF dokument, Velkosť: 143.21 kB