Navigácia

Obsah

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA STUPAVA

Pozvánka na zasadnutie MsZ. Zasadnutie sa uskutoční dňa 15.06.2023 o 14:00 hod. vo veľkej sále v Kultúrnom dome na Agátovej ul. č. 9 v Stupave.

Dátum konania: 15. 6. 2023 začiatok od 14:00

Miesto konania: Kultúrny dom , Stupava

Typ akcie: ostatné

Organizátor: Mesto Stupava

Návrh programu:


1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľa zápisnice
3. Schválenie programu
4. Voľba hlavného kontrolóra mesta Stupava
5. Informácia o dianí v meste Stupava (ústna)
6. Informácia o kontrole plnenia uznesení
7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenie č. ......../2023, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Stupava č. 5/2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Stupava č. 3/2015, ktorým sa určuje postup poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Stupava.
8. Záverečný účet mesta Stupava za rok 2022
9. Návrh projektu „Osvetlenie priechodov pre chodcov v meste Stupava“
10. Majetkové veci (prevody, prenájmy, vecné bremená, zmluvy a zmena)
10.1 Návrh schválenie zriadenia budúceho vecného bremena na vybudovanie NN prípojky nabíjačky elektromobilu a osadenie zariadenia nabíjačky na časti pozemku reg. „C“ KN parc. č. 283/1 v k. ú. Stupava pre žiadateľa p. Petra Kubičku s manželkou
10.2 Návrh zriadenie budúceho vecného bremena na vybudovanie inžinierskych sietí a komunikácie a zámer nájmu, ako prípad hodný osobitného zreteľa, na časti pozemkov reg. „C“ KN parc. č. 287/1, č. 287/7 a č. 288/1 pre spoločnosť SEBAU s.r.o.
10.3 Návrh nájom pozemku, ako prípad hodný osobitného zreteľa, za účelom užívania dvoch parkovacích miest k projektu „Nabíjacia stanica pre elektrické vozidlá – Stupava Mesto“ pre žiadateľa GreenWay Infrastructure s.r.o
10.4 Návrh zámer nájmu časti pozemku reg. „C“ KN č. 3770/5 za účelom užívania dvoch parkovacích miest k predajni potravín žiadateľovi Tiborovi Vargovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa
10.5 Návrh zámer na odplatný prevod častí z pozemkov reg. „C“ KN parc. č. 4003, č. 4012/1 a reg. „E“ KN parc. č. 4075/1, č. 4230/8, č. 4243 v k. ú. Stupava do majetku Slovenskej republiky, Železníc Slovenskej republiky
10.6 Návrh prevod časti pozemku reg. „C“ KN parc. č. 4269 v k. ú. Stupava, ako prípad hodný osobitného zreteľa, žiadateľovi p. Miroslavovi Kalivodovi
10.7 Návrh prechod nájmu pozemku, parcela reg. „C“ KN č. 176/144 o výmere 18 m2, pod garážou na ulici Zdravotnícka, na dobu neurčitú, v k. ú. Stupava, v prospech: p. Štefana Brezovského, ako prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 9, písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
10.8 Návrh prechod nájmu pozemku, parcela reg. „C“ KN č. 176/133 o výmere 18 m2, pod garážou na ulici Zdravotnícka, na dobu neurčitú, v k. ú. Stupava, v prospech: p. Ing. Petra Balucha, ako prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 9, písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
10.9 Návrh zmena uznesenia č. 45/2023 zo dňa 30.03.2023, ktorým bolo schválené odplatné nadobudnutie vlastníckeho práva k pozemkom vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Železníc Slovenskej republiky v k. ú. Stupava a k. ú. Mást
10.10 Návrh zámer nájmu nebytového priestoru – ambulancia a spoločné priestory v pomernej časti o celkovej výmere 43,43 m2, nachádzajúce sa na prízemí Zdravotného strediska, formou vyhlásenia OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
10.11 Návrh dohoda o ukončení nájomnej zmluvy, týkajúcej sa nebytového priestoru v Zdravotnom stredisku na Zdravotníckej č. 1 v Stupave, k. ú. Stupava
10.12. Návrh zámer nájmu nebytového priestoru č. 127, nachádzajúci sa v Zdravotnom stredisku v Stupave, ako prípad hodný osobitného zreteľa
10.13 Návrh zámer nájmu nebytového priestoru č. 29 a č. 31, nachádzajúci sa v Zdravotnom stredisku v Stupave, ako prípad hodný osobitného zreteľa
10.14 Návrh na vyslovenie súhlasu mesta Stupava, ako prenajímateľa, pre nájomcu
Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o., s podnájmom
10.15 Návrh udelenie súhlasu na spoluprácu pri realizácii projektu rekonštrukcie čistiarne odpadových vôd a kanalizačnej siete so spoločnosťou ENERGOPROJEKT BRATISLAVA a.s.
10.16 Návrh majetkové vyporiadanie pozemku pod parkoviskom na Hlavnej ulici (pri pobočke Slovenská sporiteľňa, a.s.) v Stupave
11. Návrh investície do nehnuteľnosti – budovy Wienerberger na Železničnej 3/A v Stupave pre účely mesta Stupava
12. Správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Stupava za rok 2022
13. Správa o výkone opatrovateľskej službe v meste Stupava za rok 2022
14. Správa o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Stupava za rok 2022
15. Informácia o stave spracovania Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Stupava na roky 2024 – 2030 a Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Stupava na roky 2023 - 2030
16. Návrh Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Stupave
17. Správa o stave bytového fondu za rok 2022 v zmysle § 4 ods. 11 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Stupava č. 9/2020 o nájme bytov.
18. Návrh Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2023
19. Správa o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu mesta Stupava k 31.12.2022
20. Správa o výsledku kontroly dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) na Mestskom úrade v Stupave za rok 2022
21. Interpelácie
22. Rôzne
23. Záver


Vytvorené: 14. 6. 2023
Posledná aktualizácia: 14. 6. 2023 11:21