Navigácia

Obsah

BSK VYČLENIL 250-TISÍC EUR NA MALÉ KOMUNITNÉ PROJEKTY

Typ: ostatné
BSK VYČLENIL 250-TISÍC EUR NA MALÉ KOMUNITNÉ PROJEKTY Bratislavský samosprávny kraj umožnil svojim obyvateľom participovať na rozhodovaní o verejnom živote. Formou spolurozhodovania o efektívnom využití časti finančných prostriedkov prostredníctvom poskytovania dotácií z PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU môžu podporiť malé komunitné projekty.

BSK vyčlenil pre túto časť rozpočtu 250.000 €, pričom maximálna výška dotácie na jeden projekt je stanovená na 5 000 €
 

Aké oblasti môžu byť podporené?

 • voľnočasové aktivity zamerané na kultúrne a pohybové aktivity, neformálne vzdelávacie, záujmové a tvorivé aktivity
 • komunitné aktivity
 • šport – organizácia športových turnajov a aktivít, výkonnostný šport detí a mládeže
 • kultúra – kultúrne aktivity, ktoré sú komunitne zamerané
 • vzdelávanie
 • životné prostredie – aktivity zamerané na rozvoj vzťahov k prírode, zveľaďovanie prostredia komunít
 • zdravotníctvo – projekty podpory oblasti zdravia, osvety v zdravotníctve
 • sociálna pomoc – podujatia a záujmové činnosti podporujúce zdravotne či inak znevýhodnené skupiny obyvateľstva
 • komunitná infraštruktúra

 

Kto môže požiadať o dotáciu?

 • obec, mesto alebo mestská časť na území BSK
 • organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti miest, obcí alebo mestských častí (materské školy, základné školy)
 • iná právnická osoba so sídlom na území BSK, a ktorej BSK nie je zakladateľom (občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia, registrovaná cirkev, obchodná spoločnosť)
 • fyzická osoba – podnikateľ so sídlom na území BSK

 

Aká je maximálna výška dotácie?

 • Na jeden projekt je žiadateľ oprávnený žiadať maximálne 5 000 EUR vrátane DPH, pričom každý žiadateľ – organizácia môže podať najviac jednu žiadosť. Predkladané projekty nemôžu byť spolufinancované z iných prostriedkov rozpočtu BSK, z prostriedkov štátneho rozpočtu a fondov Európskej únie. Súkromné zdroje môžu byť súčasťou spolufinancovania predkladaných projektov. 

 

Dokedy je potrebné podať žiadosť?

V zmysle tejto výzvy je možné žiadosť podať v termíne od 23.5.2018 do 2.7.2018 vrátane. 

 

Viac informácií tu:
https://rozhodni-bsk.sk/


Vytvorené: 15. 6. 2018
Posledná aktualizácia: 15. 6. 2018 11:58