Navigácia

Obsah

BVS INFORMUJE O NEOPRÁVNENÝCH ODBEROCH VODY

Typ: ostatné
BVS INFORMUJE O NEOPRÁVNENÝCH ODBEROCH VODY V zmysle oznámenia Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. (ďalej len BVS) si dovoľujeme informovať všetkých odberateľov vody, v pôsobnosti BVS, že v zmysle ustanovenia § 25 písm. e) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len „zákon"), je odber vody s použitím požiarneho obtoku na iné účely ako požiarne klasifikovaný ako neoprávnený, a preto ten, kto neoprávnene odoberá vodu z verejného vodovodu v rozpore s týmto ustanovením zákona, je povinný nahradiť spôsobenú škodu prevádzkovateľovi verejného vodovodu.

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že v prípade nárazových neodborných odberov vody prichádza vplyvom zvýšenej rýchlosti prúdenia vody k uvoľňovaniu inkrustov z vodovodného potrubia, čo spôsobuje jej zakalenie, a to zapríčiňuje dočasné zhoršenie senzorických vlastností dodávanej pitnej vody v celej dotknutej oblasti. Rovnako vplyvom týchto nárazových zmien v hydrodynamických pomeroch prichádza k poklesu tlaku vo vodovodnom potrubí, ktorý sa môže objaviť aj u iných odberateľov vody v danej lokalite.

Hydranty všeobecne sú určené na vykonávanie pravidelných preplachov verejnej vodovodnej siete technickými pracovníkmi BVS, ktorí vykonávajú činnosti tak, aby zabezpečili riadnu dodávku vody v určenej kvalite. V prípade potreby, hydranty verejného vodovodu, slúžia aj hasičským jednotkám pri zásahu, kde aj v týchto prípadoch je v zmysle vyššie uvedeného zákona veliteľ zásahu povinný nahlásiť vlastníkovi verejného vodovodu a vlastníkovi verejnej kanalizácie čas, miesto a množstvo odobratej vody.


Vytvorené: 26. 6. 2018
Posledná aktualizácia: 26. 6. 2018 16:09