Navigácia

Obsah

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V STUPAVE

Typ: ostatné
POZVÁNKA  NA  ZASADNUTIE  MESTSKÉHO  ZASTUPITEĽSTVA  V STUPAVE 1Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Stupave sa uskutoční dňa 21. októbra 2021 o 14:00 hodine
v Kultúrnom dome na Agátovej ul. č. 9 v Stupave.

Návrh programu:


1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľa zápisnice
3. Schválenie programu
4. Informácia o dianí v meste Stupava (ústna)
5. Informácia o kontrole plnenia uznesení
6. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Stupava
7. Východiská pre spracovanie návrhu rozpočtu mesta Stupava na roky 2022 – 2024
8. Majetkové veci (súhlasy, prevody, prenájmy, vecné bremená a zmluvy)
8.1. Návrh - udelenie súhlasu s umiestnením stavby a schválenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k výstavbe trafostanice, elektrických rozvodov a elektrických prípojok k jednotlivým parcelám v lokalite Stupava – Dúbravy na časti pozemku, parcela reg. „E“ KN č. 1644/1 v k. ú. Stupava pre Občianske združenie Susedský Spolok Stupava Dúbrava, ako budúceho oprávneného z vecného bremena
8.2. Návrh - udelenie súhlasu s umiestnením stavby a schválenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k stavbe inžinierskych sietí na stavebné objekty na časti pozemku, parcela reg. „C“ KN č. 4136/3 v k. ú. Stupava pre Adama Tomašoviča s manželkou, ako budúcich oprávnených z vecného bremena
8.3. Návrh – schválenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k stavbe „Elektrická prípojka a nabíjacia stanica“ na časti pozemku, parcela reg. „C“ KN č. 298/1, č. 294/27, č. 193/94 a reg. „E“ KN č. 775, č. 294/2 v k. ú. Stupava pre spoločnosť GTIS charging SK s.r.o.
8.4. Návrh - zriadenie vecného bremena, práva vybudovania a užívania stavby „Novostavba polyfunkčného objektu NUEVO“ napojenie na inžinierske siete – elektro formou Zmluvy o zriadení vecného bremena na časť pozemku, parcela reg. „C“ KN č. 4127/69 a č. 4127/53 v k. ú. Stupava
8.5. Návrh - schválenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena práva prechodu a prejazdu na časti pozemku, parcela reg. „E“ KN č. 1961/1 a reg. „C“ KN č. 1960 v k. ú. Stupava pre oprávneného z vecného bremena a žiadateľa Ing. Františka Královiča
8.6. Návrh - zámer predaja, ako prípad hodný osobitného zreteľa, týkajúci sa časti pozemku, parcela reg. „C“ KN č. 771/1, v k. ú. Stupava pre Mariána Královiča
8.7. Návrh - prechod nájmu pozemku, parcela reg. „C“ KN č. 176/95 o výmere 18 m2, pod garážou na ulici Zdravotnícka na dobu neurčitú v k. ú. Stupava v prospech: Marek Vrábel
8.8. Návrh - prechod nájmu pozemku, parcela reg. „C“ KN č. 176/108 o výmere 19 m2, pod garážou na ulici Zdravotnícka na dobu neurčitú v k. ú. Stupava v prospech: Mgr. Peter Spörer
8.9. Návrh - prechod nájmu pozemku, parcela reg. „C“ KN č. 3899/630 o výmere 18 m2, pod garážou na ulici Jilemnického na dobu neurčitú v k. ú. Stupava v prospech: Kristína Klejna a Michal Kováč
8.10. Návrh - prechod nájmu pozemku, parcela reg. „C“ KN č. 295/10 o výmere 23 m2, pod garážou na ulici Kúpeľná na dobu neurčitú v k. ú. Stupava v prospech: Štefan Štefanov
8.11. Návrh - zriadenie vecného bremena formou Zmluvy o zriadení vecného bremena na časti pozemku, parcela reg. „C“ KN č. 981/11, v k. ú. Stupava v prospech Martiny Lachkovičovej
8.12. Návrh - zriadenie vecného bremena formou Zmluvy o zriadení vecného bremena na časti pozemku, parcela reg. „C“ KN č. 4127/69, v k. ú. Stupava v prospech spoločnosti SiteINVEST s.r.o.
8.13. Návrh - nájom pozemku, parcela reg. „C“ KN č. 3899/491, k. ú. Stupava Občianskemu združeniu JANDRUŠ za účelom vybudovania hracej plochy pre deti, ako prípad hodný osobitného zreteľa
8.14. Návrh - nájom časti pozemku v Stupave, týkajúci sa časti z pozemku, parcela reg. „C“ KN č. 733/4 v k. ú. Stupava pre Ing. Juraja Vaicenbachera, ako prípad hodný osobitného zreteľa
8.15. Návrh - nájom časti pozemku v Stupave, k. ú Stupava, týkajúci sa pozemku, parcela reg. „E“ KN č. 983/1 na vybudovanie stavebných objektov k stavbe „Obytná zóna Stupava – Dielové, Vinohradská ulica“ pre Občianske združenie DIELOVÉ – NAD SADOVOU, ako prípad hodný osobitného zreteľa
8.16. Návrh - nájom časti pozemku v Stupave, k. ú. Stupava, týkajúci sa časti pozemku, parcela reg. „C“ KN č. 200/2 pre Spoločenstvo vlastníkov bytov, Ružová 992/3 so sídlom v Stupave, ako prípad hodný osobitného zreteľa
8.17. Návrh - zámer nájmu, ako prípad hodný osobitného zreteľa, týkajúci sa časti pozemku, parcela reg. „E“ KN č. 1869, v k. ú. Stupava pre spoločnosť AVANA Residence s.r.o.
8.18. Návrh - nájom nebytových priestorov v budove Mestského kultúrneho a informačného centra v Stupave pre občianske združenie arte.via, ako prípad hodný osobitného zreteľa
8.19. Návrh - nájom nebytových priestorov v budove Mestského kultúrneho a informačného centra v Stupave pre občianske združenie STUPAVJAN, ako prípad hodný osobitného zreteľa
8.20. Návrh - predĺženie nájomnej zmluvy nebytových priestorov v budove Mestského kultúrneho a informačného centra v Stupave spoločnosti KINOX.SK, s.r.o., Hviezdoslavova 46, 900 31 Stupava
9. Projekt – Zvýšenie kvality terénnych a ambulantných služieb nákupom osobného motorového vozidla
10. Interpelácie
11. Rôzne
12. Záver


Mgr. Peter Novisedlák, MBA, v.r.
primátor


Vytvorené: 14. 10. 2021
Posledná aktualizácia: 14. 10. 2021 14:55
Autor: Róbert Bubnič