Navigácia

Obsah

PRIJÍMANIE ŽIADOSTÍ NA PRIJATIE DO MATERSKÝCH ŠKÔL

Typ: ostatné
MŠMesto Stupava oznamuje rodičom, že žiadosti na prijatie dieťaťa do materskej školy (MŠ) na školský rok 2020/2021 treba podať v termíne od 1.5.2020 do 15.5.2020.

Žiadosť nemusí byť potvrdená od detského lekára. Spôsob podávania žiadosti:

  • elektronicky zaslaním na e-mailovú adresu MŠ,
  • elektronicky zaslaním do elektronickej schránky  MŠ,
  • písomnou formou vhodením do poštovej schránky na bráne/budove MŠ.

Iný spôsob doručenia si rodič môže dohodnúť iba vo výnimočných prípadoch (karanténa, nedostupnosť on-line pripojenia a pod.). Podrobnejšie informácie o podávaní žiadostí, formulár žiadosti a kontakty nájdete na web stránkach MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stupava:

MŠ Hviezdoslavova www.mshviezdoslavova.sk

MŠ Marcheggská www.msmarcheggska.sk

MŠ Ružová  www.msruzovastupava.sk

MŠ Janka Kráľa www.materskaskolastupava.wbl.sk

Kritériá pri prijímaní detí do MŠ:

  • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,
  • deti s odloženou školskou dochádzkou,
  • deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Ostatné podmienky prijímania:
V súlade s § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. sa pri záujme, ktorý prekračuje kapacitné možnosti MŠ prednostne prijímajú deti v tomto poradí:

  • Súrodenci detí už navštevujúcich danú MŠ.
  • Zostupne – podľa dátumu narodenia.

Vydanie rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ:
Riaditeľka MŠ bude rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ na predprimárne vzdelávanie posielať poštou na korešpondenčnú adresu (uvádzanú v žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ) s adresátom mena a priezviska dieťaťa. Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ vydá riaditeľka spravidla do 30.06.2020.

Žiadosť o vyšetrenie školskej zrelosti dieťaťa

Je potrebné, aby rodičia, ktorí majú  záujem o odklad povinnej školskej dochádzky, poslali do Centra pedagogicko–psychologického poradenstva a prevencie na e-mail pppmalacky@gmail.com žiadosť o vyšetrenie školskej zrelosti dieťaťa. Do žiadosti uveďte len meno a priezvisko dieťaťa, MŠ, ktorú dieťa navštevuje a telefonický kontakt na rodiča. Toho času nie je povolené vykonávať vyšetrenia, preto až po skončení karanténnych opatrení, Vám bude telefonicky alebo mailom oznámený termín vyšetrenia.


Vytvorené: 5. 5. 2020
Posledná aktualizácia: 5. 5. 2020 14:23
Autor: Róbert Bubnič