Navigácia

Obsah

VÝBEROVÉ KONANIE NA POZÍCIU RIADITEĽA MKIC KONČÍ UŽ O PÁR DNÍ

Typ: ostatné
Mesto Stupava vyhlasuje v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na pozíciu riaditeľa MKIC.


Miesto výkonu práce:
Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava, Agátová 16, 900 31 Stupava.

Druh pracovného pomeru:
Hlavný pracovný pomer na dobu neurčitú.

Predpokladaný nástup:
01.02.2019

Platové podmienky:
budú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na nariadenie vlády SR č. 341/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov.
Funkčný plat bude stanovený v zmysle § 4 zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov minimálne v sume 1300,00 € mesačne.

Rámcová náplň práce:
Výkon štatutárneho zástupcu príspevkovej organizácie Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava a s tým súvisiace činnosti.
Koncepčná a riadiaca činnosť pri organizovaní kultúrnych aktivít, programov a služieb a spoločenského života.

Kvalifikačné predpoklady a iné podmienky:
- bezúhonnosť,
- vysokoškolské vzdelanie II.stupňa.

Výhodou sú:
- prax v kultúrnej inštitúcii resp. prax v riadiacej funkcii alebo vo verejnej správe
- znalosti miestnej kultúry
- základná znalosť nemeckého alebo anglického jazyka
- organizačné a komunikačné schopnosti
- vodičský preukaz skupiny „B“.

Zoznam požadovaných dokladov na výberové konanie:
- žiadosť o zaradenie do výberového konania
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
- podpísaný profesijný životopis s uvedením telefonického a mailového kontaktu
- overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
- súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dátum a miesto podania žiadosti o zaradenie do výberového konania:
Žiadosť o zaradenie do výberového konania s priloženými požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke do 04.01.2019 na adresu:

Mestský úrad Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava.

Na obálku vyznačiť: „ NEOTVÁRAŤ - VÝBEROVÉ KONANIE RIADITEĽ MKIC“ a menom a priezviskom žiadateľa.

V prípade zasielania poštou je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti do podateľne Mestského úradu Stupava.

Termín, miesto a hodina výberového konania budú uchádzačom, ktorí splnili podmienky k účasti na výberovom konaní, oznámené písomne najneskôr 7 dní pred jeho uskutočnením.


Vytvorené: 27. 12. 2018
Posledná aktualizácia: 27. 12. 2018 09:57
Autor: Admin dk