Navigácia

Obsah

Opravné prostriedky a súdne preskúmavanie

1) Opravné prostriedky voči rozhodnutiam mesta

Miesto podania opravného prostriedku: Mestský úrad Stupava, Hlavná 24/1, 900 31 Stupava 
Spôsob podania opravného prostriedku: zásadne písomne vo dvoch exemplároch, pokiaľ z konkrétneho rozhodnutia mesta nevyplýva niečo iné.
Lehota na podanie opravného prostriedku: zásadne je lehota 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, pokiaľ z platnej právnej úpravy a samotného rozhodnutia nevyplýva niečo iné. 

2) Súdne preskúmavanie rozhodnutí mesta

Súdnemu preskúmavaniu podliehajú tie rozhodnutia mesta, kde to pripúšťa ust. § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku, resp. to vyplýva z osobitných právnych predpisov. Pri preskúmavaní rozhodnutí musia byť splnené obsahové i formálne náležitosti požadované platnou právnou úpravou.