Navigácia

Obsah

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA  MESTA STUPAVA NA  ROKY 2024 -2030

pdf.  (17.25 MB)

Príloha: Akčný plán pdf. (156.84 kB)

ilustračná foto       

Mesto Stupava spracovalo Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Stupava na roky 2024 – 2030 (ďalej ako „PHRSR“) v zmysle § 8 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov a v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými Národnou stratégiou regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a s ohľadom na miestne špecifiká a potreby.

PHRSR je strednodobý programový a výkonný dokument rozvoja obce, spracovaný za účelom stratégie rozvoja obce pri zohľadnení jej vnútorných špecifík a určenia hlavných smerov, priorít a cieľov rozvoja obce rešpektovaním princípov regionálnej politiky s cieľom dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja územia.

Cieľom PHRSR je navrhnúť stratégiu ďalšieho rozvoja mesta v oblastiach, ako napr. životné prostredie, energetika a digitalizácia, územný rozvoj a doprava, školstvo a vzdelávanie, kultúra a umenie, šport, voľnočasové aktivity, turizmus.

Existencia PHRSR je podmienkou pre získanie zdrojov zo štátneho rozpočtu a doplnkových zdrojov pre rozvojové projekty obce.

ilustračná foto

 

V rámci prípravy PHRSR mesto Stupava vytvorilo riadiacu skupinu a šesť pracovných skupín podľa zamerania na riešenú oblasť:

1. Životné prostredie a energetika

2. Územný rozvoj a doprava

3. Školstvo a vzdelávanie

4. Kultúra a umenie

5. Šport, voľnočasové aktivity a turizmus

6. Inštitucionálna spolupráca a digitalizácia & smart riešenia.

 

Členmi pracovných skupín boli okrem zamestnancov mesta, príspevkových organizácii mesta a poslancov, aj občania, zástupcovia rôznych organizácií, združení, spolkov, či spoločností, ktorí pracujú v niektorej z vyššie uvedenej oblasti, ktorých mesto priamo oslovilo o členstvo v pracovnej skupine alebo sa prihlásili na základe výzvy o členstvo.

Stretnutia viedol Ing. Ľubomír Macák, koordinátor úlohy z Inštitútu priestorového plánovania, spoločnosti, ktorá bola vybraná na spracovanie PHRSR.

Stretnutia pracovných skupín mali za cieľ identifikovať kľúčové problémy a ich riešenia, definovať ciele, pomenovať silné a slabé stránky a príležitosti, resp. ohrozenia v jednotlivých oblastiach.

Mesto Stupava začalo proces spracovania PHRSR v priebehu mesiaca apríl 2023. V máji 2023 bol zverejnený on-line dotazník na zistenie názorov a návrhov na budúci celkový rozvoj mesta, ktorý vzišiel práve z týchto prvých pracovných stretnutí. Dotazník bol zverejnený do 16. júna 2023. Dotazník bol vybraný skupinám doručený aj v tlačenej verzii.

V priebehu leta sa po viacerých zasadaniach riadiacej skupiny a pracovných skupín dostal PHRSR do finálnej podoby. Zapracovali sa doň zistenia z jednotlivých analýz, dotazníkového prieskumu, požiadavky z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie a taktiež pripomienky, ktoré boli vznesené v rámci jednotlivých pracovných skupín. Následne bol návrh strategickej časti pripravený a doladený členmi všetkých tematických pracovných skupín.

Dokument bol v období od 29.9.2023 do 15.10.2023 zverejnený na verejné pripomienkovanie a to jednak elektronicky na web stránke mesta Stupava a jednak si ho mohli občania zapožičať aj v printovej podobe, pretože bol  k dispozícii na podateľni úradu.

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Stupava na roky 2024-2030,  stiahnete tu: 

PHRSR_Stupava_2024_2030, pdf. (17.25 MB)

PHRSR_Stupava_2024_2030_prílohy_pdf.  (156.84 kB)

 

PHRSR schválilo Mestské zastupiteľstvo v Stupave na svojom riadnom zasadaní dňa 16.11.2023 uznesením č. 179/2023.

           

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA STUPAVA NA ROKY 2016-2022 /

Mesto Stupava disponuje vysokým potenciálom a predpokladmi pre ďalší rozvoj. Okrem prírodných podmienok a atraktívneho prírodného prostredia, k potenciálnym predpokladom rozvoja nepochybne patrí polohový potenciál – blízkosť, dobrá komunikačná a časová dostupnosť hlavného mesta Bratislavy, hlavných miest okolitých krajín (Viedeň, Budapešť), regionálneho centra Juhomoravského kraja Brna, okresných miest Malacky, Senica a Pezinok, ďalej ľudské zdroje, podnikateľské prostredie a investičné aktivity, lokalizované priamo v meste Stupava a jeho blízkom okolí (priemyselno-technologický park Záhorie - Eurovalley, Volkswagen Slovakia, a. s. a i.). V posledných rokoch sa Stupava, ktorá je súčasťou suburbanizačnej zóny Bratislavy, stáva príťažlivým miestom pre bývanie. 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Stupava na roky 2016-2022, v súlade s platnou metodikou1, obsahuje úvod, harmonogram spracovania, ex-post hodnotenie realizovaných projektov v rokoch 2007-2014, stručný popis kontextu vzniku a chronológie prípravy programového dokumentu a zhrnutie východiskových koncepčných dokumentov, ktoré boli zohľadnené pri spracovaní dokumentu. Ďalšími časťami sú 2 Analýza mesta Stupava (2.1 Analýza vnútorného prostredia, 2.2 Analýza vonkajšieho prostredia, 2.3 Zhodnotenie súčasného stavu územia), 3 Stratégia rozvoja, 4 Program stratégie, 5 Realizácia a monitoring, 6 Finančný plán a Prílohy (povinné a ostatné formuláre). Súčasťou príloh je aj vyhodnotenie dotazníkového prieskumu, ktorý sa na vzorke obyvateľov mesta uskutočnil elektronickou formou2 v čase 01/2016-03/2016. Výsledky dotazníkového prieskumu boli zohľadnené pri spracovaní programového dokumentu. 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Stupava na roky 2016-2022 (ďalej „PHSR mesta Stupava na roky 2016-2022“) je spracovaný externými odborníkmi v spolupráci s p. primátorom, prednostkou a pracovníkmi Mestského úradu Stupava (ďalej „MsÚ Stupava“) a metodickou podporou VÚC Bratislavský samosprávny kraj, v období 09/2015-04/2016. 
Zámer spracovania PHSR mesta Stupava na roky 2016-2022 je uvedený v Prílohe 1. 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Stupava na roky 2016-2022, verzia 4.0, stiahnete tu:

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Stupava na roky 2016-2022, verzia 3.0, stiahnete tu:


Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Stupava na roky 2016-2022, verzia 2.0, stiahnete tu:

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Stupava na roky 2016-2022, verzia 1.0, stiahnete tu: